Praca

Oferty pracy w bibliotece:

16.09.2016 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Filia nr 3 w Nadolicach Wlk.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:

 •  Wyksztalcenie wyższe (mile widziane wykształcenie bibliotekarskie, możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2018 roku).
 • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
 •  Znajomość rynku wydawniczego.
 •  Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.
 • Umiejętność pracy z dorosłym czytelnikiem.
 • Zdolności animacyjne.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
 •  znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+
 • umiejętność posługiwania się UKD,
 •  umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki  oraz godne jej reprezentowanie,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,  

 3. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych związanych z prowadzeniem filii biblioteki  - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki.  Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dobór, selekcja i skontrum księgozbioru,  dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

4. Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny, życiorys CV.

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.

·         Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica lub  przesłać na adres dyr.bibliotekaczernica@o2.plw terminie do dnia 29 września 2016 r.
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 71/318-01-29

 

6. Uwagi końcowe:

 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora BP,
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-meilowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone,
 • Z wybranym kandydatem zostanie zawarta I umowa na okres próbny a potem kolejna.

08.08.2016 r.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko - Młodszy bibliotekarz


 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Filia nr 3 w Chrząstawie Wlk.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:

 •  Wyksztalcenie wyższe - atutem będzie wykształcenie bibliotekarskie.

 • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.

 •  Znajomość rynku wydawniczego.

 •  Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej.

 • Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.

 • Zdolności animacyjne.

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),

 •  znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+

 • umiejętność posługiwania się UKD,

 •  umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.

 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,

 • zaangażowanie w rozwój biblioteki  oraz godne jej reprezentowanie,

 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,

 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,

 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,  

3. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych związanych z obsługą filii biblioteki - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, wystaw itp. sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dobór, selekcja i skontrum księgozbioru,  dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

4. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, życiorys CV.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.

 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 9,  przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby GBP z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.lub pocztą elektroniczną na adres dyr.bibliotekaczernica@o2.pl w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 71/318-01-29, www.biblioteka-czernica.pl 

6. Uwagi końcowe:

 •  Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora BP,

 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,

 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-meilowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,

 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

GALERIA